مرکز آموزش های آزاد - دانشگاه ملایر » راهنمای تلفن

آدرس:

 ملایر- کیلومتر 5 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر ، ساختمان (IT) ،طبقه سوم ، دفترآموزشهای آزاد

تلفن تماس:

داخلی 337