دوره های آموزشی

طراحی پایپینگ

طراحی پایپینگ

سرفصل های دوره

شناخت متریال
1.1 پاییپ ها
1.1 فیتینگ ها
1.1 فلنج ها
1.1 اتصالات Reinforcement
.1 معرفی تجهیزات پروسسی
1.1 شیر ها
1.1 پمپ ها
1.1 کمپرسور ها
1.1 تجهیزات پروسسی
.1 نظام کار در تیم مهندسی )مسئولیت ها و دستورالعمل ها(
.1 اصول تهیه نقشه های اجرایی و علائم مربوط
.5 مراحل تهیه یک آیزومتریک و نحوه خواندن آن
.6 بررسی یک آیزومتریک نمونه
.7 استانداردها
.8 طراحی عملی )چیدمان، ساپورت، عایق بندی(
.9 تحلیل تنش
.11 Trace کامل یک خط و انشعابات آن طبق مدل واقعی و P&ID

توانایی پس از خاتمه دوره:
دانشجویان در صورت ادامه مطالعه استانداردها و تمرین نرم افزار PDMS و گسترش مهارت های خود در پایان دوره قادر خواهند بود به عنوان
Fresh graduate یا Junior piping designer در شرکت های مهندسی مشاور مشغول به کار شوند.