اخبار و اطلاعيه ها

ثبت نام آموزش دوره  مهارتهای هفتگانه(ICDL)
پیشنهاد دوره

پیشنهاد دوره

پیشنهاد برگزاری هر نوع دوره آموزشی از طریق   تماس با ما   قابل ارسال است. پس از بررسی پیشنهاد در صورت تایید و ثبت نام به شرط به حد نصاب  رسیدن متقاضیان قابل اجرا خواهد شد.