اخبار و اطلاعيه ها

دعوت به آزمون شفاهی  زبان  انگلیسی(مصاحبه)

دعوت به آزمون شفاهی  زبان  انگلیسی(مصاحبه)

 قابل توجه دانشجویان متقاضی اعزام به اروپا در قالب پروژه های بین المللی اتحادیه اروپا

آزمون زبان انگلیسی ویژه ی اعزام دانشجویان دانشگاه ملایر به اروپا
دوره های آموزشی جدید در نیمسال961 تخصصی دانشکده مهندسی - کشاورزی -منابع طبیعی
راهکار ثبت نام جدید
مشخصات وشهریه ی دوره های  گروه کامپیوتر 961
برگزاری دوره های آموزشی گروه کامپیوتر

برگزاری دوره های آموزشی گروه کامپیوتر

نام و مبلغ دوره ها جداگانه ذکر شده است

دوره های آموزشی جدید در نیمسال  961 عمومی و تخصصی دانشکده علوم پایه
دوره های آموزشی جدید در نیمسال  961 عمومی و تخصصی دانشکده علوم انسانی
دوره های آموزشی جدید در نیمسال 961 عمومی دانشکده مهندسی - کشاورزی -منابع طبیعی
دوره های آموزشی جدید در نیمسال 961 عمومی دانشکده عمران -معماری
دوره های آموزشی جدید در نیمسال  961 تخصصی دانشکده عمران -معماری
پیشنهاد دوره

پیشنهاد دوره

پیشنهاد برگزاری هر نوع دوره آموزشی از طریق   تماس با ما   قابل ارسال است. پس از بررسی پیشنهاد در صورت تایید و ثبت نام به شرط به حد نصاب  رسیدن متقاضیان قابل اجرا خواهد شد.